Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékeink

Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat

 

A Naviter Kft. (8000 Székesfehérvár, Orgona u. 15., továbbiakban: „naviter” vagy „Szervező”) „Keresd Magyarország legújabb hajós webshopjának óriásplakátját!” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt az Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett és kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

A játék időtartama

A játék időtartama: 2024.05.15. 00:00 - 2024.05.31. 23:59

A sorsolás időpontja: 2024.06.03.

 

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjátékszolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

 

A játék menete

A nyereményjáték a naviter Facebook oldalán (https://www.facebook.com/naviter.hu/) zajlik, ahova kikerül a nyereményjátékra felhívó poszt.

A részvételhez a Játékosoknak a nyereményjátékra felhívó poszt alá kommentben kell elhelyezniük a naviter óriásplakátjának fotóját. Az óriásplakát a 71-es főút mentén, Balatonfüred-Csopak között található. A Játékosok feladata, hogy az óriásplakátról készített fényképet a nyereményjátékra felhívó poszt alá feltöltsék.

Érvényes nevezéseknek kizárólag azt a fotót tekintjük, melyen a naviter óriásplakátja szerepel. A képet a Játékosok a megjelölt időintervallumon belül tudják kommentben megosztani a poszt alatt. Sem a megjelölt időintervallum előtt, sem azt követően nincs lehetőség kommentelni. Az ezen időtartam előtt vagy után érkező válaszok nem vesznek részt a sorsolásban.

 

Nyeremény

A Szervező a nyereményjáték poszt alatt érvényesen kommentelő Játékosok között 1 (egy) db Nyertest és ha a Nyertes a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor 1 (egy) db Pótnyertest sorsol.

A Nyeremény (díjanként) 1 db a naviter által összeállított ajándékcsomag, mely tartalmaz 2 db kötélseklit, 1 db Seldén napszemüveget és 2 db műanyag poharat.

 

Sorsolás és Nyertes értesítése

A Szervező a Játék Nyertesét véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Facebook nyereményjáték posztja alatt, a Játékszabályzatnak megfelelő képet töltötte fel. Egy Játékos attól függetlenül, hogy a poszt alatt hányszor írja meg a helyes megfejtést, a Játék időtartama alatt a sorsoláson egyszer veszt részt.

A Nyertest a kihirdetés előtt a Szervező, illetve Szervező partnere privát Facebook üzenetben értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, postai cím), amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt Szervező átadja/eljuttassa a Nyertes részére.

Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a Nyertes nevét közzéteszi hivatalos Facebook oldalon, az eredeti Facebook nyereményjáték poszt alatt kommentben.

A Nyertesnek maximum 48 óra áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljon a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően.

Ha a Nyertes a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor a Nyertes elveszíti a jogosultságot a nyereményre és a Szervező Pótnyertest sorsol. A Pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre.

A nyeremény átadása postai úton / futárszolgálat útján történik a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (helyszín, pontos dátum). A Nyertes visszajelzésétől számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertes megkapja a nyereményt, pótnyertes esetén pedig a szállítási cím visszaigazolásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a Nyerteshez.

 

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető a naviter hivatalos weboldalán (https://naviter.hu/naviter-nyeremenyjatek-szabalyzat).

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Reklamációt a játék lezárulta után 60 napig fogadunk el – tekintettel arra, hogy a nem nyertesek adatait ekkor töröljük.

 

Adatkezelési szabályok

Adatkezelő: Naviter Kft.

 

1. Nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: FB felhasználónév (teljes név, becenév), arcképmás, ha a játékkal összefüggésben az érintett egyéb személyes adatot is megad.

Adatkezelési idő: a játék lezárulta után 60 napig, kivéve a Facebook felületen az érintett által a részvétel kapcsán megadott adatot (pl. komment), amely annak törléséig szerepel az oldalon.

Címzett: Meta Platforms Ireland Limited (https://www.facebook.com/naviter.hu)

A játékhoz nem tartozó személyes adatok érintett általi megadása esetén az adatkezelésre az oldal üzemeltetésével kapcsolatos általános adatkezelési szabályok vonatkoznak.

 

2. Nyereményjáték átadása futárszolgálat révén és/vagy postai úton

A Játék Nyertese tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelés célja: nyeremény átadása Nyertes (Pótnyertes) részére.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, nyeremény átadáshoz szükséges adatok (az átadás módjától függ: postacím, e-mailcím, telefonszám).

A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli, kivéve a kizárólag kapcsolattartási célt szolgáló adatot, melyet a Játék lezárását követő 60 napon belül törlünk.

Önálló adatkezelő címzett: futárszolgálat.

Adatfeldolgozó: amennyiben futárszolgálat kerül igénybevételre, úgy a futárszolgálat.

 

3. Részvételi feltételeknek megfelelés ellenőrzése:

A Részvételi Feltételek alapján kizárólag a feltételeknek megfelelő Résztvevő válhat Nyertessé (Pótnyertessé).

Az adatkezelés célja: nyeremény átadása Nyertes (Pótnyertes) részére.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, amely a Játék jogszerű, szabályszerű, csalástól mentes lebonyolításában nyilvánul meg

A kezelt adatok köre: részvételi feltételek, így különösen életkor alátámasztására szolgáló információk.

A kezelt adatok tárolási ideje: nincs adatrögzítés, csak betekintés.

 

4. Nyertes nevének közzététele közösségi médiában (Facebook)

Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A Játék átláthatóságának, transzparencia biztosítása. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor.

Kezelt adatok köre: nyertes megnevezése.

Adatkezelési idő: Tekintettel arra, hogy a közösségi média a hírfolyam jellegű közzétételre épül, az adat a Facebook oldal üzemeléséig, illetve tiltakozási, törlési jog gyakorlásáig az oldalon marad.

Címzett: Meta Platforms Ireland Limited (https://www.facebook.com/naviter.hu).

 

5. Adóköteles nyereményjáték miatti adatkezelési kötelezettségünk teljesítése

A nyeremény az Szja tv. 28. § értelmében egyéb jövedelemnek minősül, az ezzel kapcsolatos, kifizetőt érintő, az adózás rendjével kapcsolatos kötelezettség (adatszolgáltatás) teljesítéséhez a fenti személyes adatok megadására van szükség.

Az adatkezelés célja: a fent meghatározott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.§ (1)-(2) bekezdése határoz meg.

A kezelt adatok köre: postázási cím, telefonszám, név, e-mail cím.

Adatkezelési idő: 6 év

Címzett: NAV

 

6. Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzatban írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.

 

7. Érintetti jogok:

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy hozzáférési jogával éljen, kérje személyes adatai törlését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: info@naviter.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (8000 Székesfehérvár, Orgona u. 15., e-mail: info@naviter.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

Székesfehérvár, 2024.05.15.